Hotărâri ale Consiliului Local și anexe

>> Vezi Hotărârile din 2016

Data postarii Descriere document Document
31.07.2017 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei d-lui Muntean Ioan cu domiciliul în sat Mărcuș nr. 15, comuna Dobârlău, în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu
31.07.2017 Hotărâre privind privind acceptarea donației terenului în suprafață de 474 mp identificat în CF nr. 24160 Dobârlău sub nr. cadastral 24207 de la Parohia Ortodoxă Română Mărcuș
31.07.2017 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ocolului Silvic Buzăul Ardelea R.A.
31.07.2017 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dobârlău
31.07.2017 Hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului local al comunei Dobârlău
31.07.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2017
31.07.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2017
04.07.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2017
04.07.2017 Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Dobârlău
04.07.2017 Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului cu titlul "Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în comuna Dobârlău, jud. Covasna"
29.06.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Dobârlău pe anul 2017
29.06.2017 Hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Dobârlău
29.06.2017 Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dobârlău, detalierea unor poziții globale și însușirea acestora
27.04.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I al anului 2017
27.04.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2017
27.04.2017 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea nr. 33 / 14.03.2017 a Consiliului Local Dobârlău privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2017
27.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu Deviz general actualizat al investiției "Pod peste pârâul Finișoara, drum comunal, comuna Dobârlău, județil Covasna"
27.04.2017 Hotărâre privind aprobarea execuției investițiri "Pod peste pârâul Finișoara, drum comunal, comuna Dobârlău, județil Covasna", faza D.T.A.C.
27.04.2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență și reprezentare juridică cu un avocat, în dosarul civil nr. 1268/119/2014, aflat pe rolul Curții de Apel Brașov
02.04.2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare cu Asociația "Vatra Hărmanului", din Hărman, jud. Brașov
02.04.2017 Hotărâre privind aderarea Comunei Dobârlău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea Contractului-model care se va încheia între Județul Covasna prin CJ Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Comuna Dobârlău prin Consiliul Local
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea contribuției lunare a Consiliului Local al comunei Dobârlău pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului, ale persoanelor adulte cu dizabilități și a persoanelor vârstnice
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Dobârlău pe anul 2017
27.02.2017 Hotărâre privinda aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlăul pentru anul 2017
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea accesării Programului de Dezvoltare Locală și valoarea estimată pentru investiția "Reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural sat Valea Dobârlău"
27.02.2017 Hotărâre privindaaprobarea accesării Programului de Dezvoltare Locală și valoarea estimată pentru investiția "Reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural sat Lunca Mărcușului"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea accesării Programului de Dezvoltare Locală și valoarea estimată pentru investiția "Reabilitare, modernizare și extindere cămin cultural sat Mărcuș"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea accesării Programului de Dezvoltare Locală și valoarea estimată pentru investiția "Reabilitare, modernizare și extindere sediu Primărie, sat Dobârlău"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea accesării Programului de Dezvoltare Locală și valoarea estimată pentru investiția "Demolare și construire pod peste pârâul Dobărlăiaș zona La Bobeș, sat Lunca Mărcușului"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea accesării Programului de Dezvoltare Locală și valoarea estimată pentru investiția "Construire pod peste pârâul Dobârlăiaș și drum de acces din DC 15"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea accesării Programului de Dezvoltare Locală și valoarea estimată pentru investiția "Pod peste pârâul Finișoara, pe drum comunal, comuna Dăbârlău"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea accesării Programului de Dezvoltare Locală și valoarea estimată pentru investiția "Demolare școală și construire imobil nou Școala Primară sat Valea Dobârlău"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea accesării Programului de Dezvoltare Locală și valoarea estimată pentru investiția "Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță sat Dobârlău"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea accesării Programului de Dezvoltare Locală și valoarea estimată pentru investiția "Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Dobârlău"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea accesării Programului de Dezvoltare Locală și valoarea estimată pentru investiția "Reabilitare, modernizare și extindere Școala Primară sat Lunca Mărcușului"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea accesării Programului de Dezvoltare Locală și valoarea estimată pentru investiția "Reabilitare, modernizare și extindere Școala Primară sat Mărcuș"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea accesării Programului de Dezvoltare Locală și valoarea estimată pentru investiția "Demolare punte pietonală existentă și construire punte pietonală nouă peste pârâul Dobârlăiaș"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea accesării Programului de Dezvoltare Locală și valoarea estimată pentru investiția "Modernizare DC 27A"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției "Modernizarea drumului comunal DC15"
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2017 pentru masa lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată la drum auto
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va exploata pentru anul de producție 2017
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 8 la contractul de administrare înregistrat la ITRSV Brașov
27.02.2017 Hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în consiliul de administrație al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean RA
27.02.2017 Hotărâre privind revocarea membrilor din consiliul de administrație al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean RA
27.02.2017 Hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 4 / 2009 a destiunii serviciilor publice de salubrizare
27.02.2017 Hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 3 / 2017 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale aplicabile în anul fiscal 2017
27.02.2017 Hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului local al comunei Dobârlău
27.02.2017 Hotărâre privind apobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2016
27.02.2017 Hotărâre privind apobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat în comuna Dobârlău
27.02.2017 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada martie-mai 2017
27.02.2017 Hotărâre privind revocarea HCL. 72 / 2016 privind aprobarea transformării lemnului de lucru în lemn de foc
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri privind buna gospodărire întreținere și înfrumusețare a comunei Dobârlău pe anul 2017
27.02.2017 Hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2017
27.01.2017 Hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale aplicabile în anul fiscal 2017
31.03.2016 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a pășunilor proprietate privată
29.01.2016 H.C.L. rețea scolară 2016
29.01.2016 H.C.L. organigramă 2016
29.01.2016 H.C.L. lucrări Legea 416/2001
29.01.2016 H.C.L. gospodărie 2016
29.01.2016 H.C.L buget 2016
12.02.2015 H.C.L buget 2015