Hotărâri ale Consiliului Local și anexe

<< Vezi Hotărârile din 2021

Procese verbale

Data sedintei Descriere Document
2022-01-20 Proces Verbal 20.01.2022
2022-02-01 Proces Verbal 01.02.2022 - Sedinta extraordinara
2022-02-09 Proces Verbal 09.02.2022 - Sedinta extraordinara
2022-03-31 Proces Verbal 31.03.2022
2022-04-01 Proces Verbal 01.04.2022 - Sedinta extraordinara
2022-04-26 Proces Verbal 26.04.2022
2022-05-18 Proces Verbal 18.05.2022 - Sedinta extraordinara
2022-06-16 Proces Verbal 16.06.2022
2022-07-08 Proces Verbal 08.07.2022
2022-07-18 Proces Verbal 18.07.2022 - Sedinta extraordinara
2022-07-26 Proces Verbal 26.07.2022 - Sedinta extraordinara

Hotărâri

Data sedintei Numar hotarare Descriere Document
2022-01-20 1 Hotărâre privind ratificarea Dispoziției nr.144 din 22 decembrie 2021 a primarului comunei Dobârlău privind majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2021
2022-01-20 2 Hotărâre privind ratificarea Dispoziției nr.1 din 4 ianuarie 2022 a primarului comunei Dobârlău privind acoperirea definitivă a deficitului anului 2021 a secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Dobârlău – sursa A
2022-01-20 3 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat în comuna Dobârlău pentru anul scolar 2022 – 2023
2022-01-20 4 Hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022 cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare
2022-01-20 5 Hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate cetățenilor de către consilierii locali ai comunei Dobârlău, în perioada ianuarie - decembrie 2022
2022-01-20 6 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada februarie - aprilie 2022
2022-01-20 7 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dobârlău și din serviciile publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Dobârlău, pentru anul 2022
2022-01-20 8 Hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L
2022-01-20 9 Hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare pentru membrii Consiliului Local al comunei Dobârlău, începând cu anul 2022
2022-01-20 10 Hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului ” Refacerea efectelor calamităților din 30.06.2018-01.07.2018 Refacerea drumurilor comunale DC15, DC15A, DC27A, 8 km drumuri interioare și a 7 podețe, comuna Dobârlău”, etapa II, la finalizarea lucrărilor de execuție
2022-01-20 11 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Dobârlău, pentru 2021-2027
2022-02-01 12 Hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice pentru redactarea, semnarea, depunerea și susținere plângere penală cu privire la persoanele care au efectuat plățile considerate prejudiciu de către Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Covasna prin pct.9 din Decizia nr.1/2017
2022-02-09 13 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău pentru anul 2022
2022-02-09 14 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție "Construcții hidroedilitare. Alimentare cu apă și canalizare menajeră în satul Lunca Mărcușului, comuna Dobârlău, județul Covasna" prin Programul national de investitii "Anghel Saligny"
2022-02-09 15 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri sat Lunca Mărcușului, comuna Dobârlău, județul Covasna" prin Programul national de investitii "Anghel Saligny"
2022-02-09 16 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri sat Mărcuș și sat Dobârlău, comuna Dobârlău, județul Covasna" prin Programul national de investitii "Anghel Saligny"
2022-02-09 17 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.71/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri sat Valea Dobârlăului, comuna Dobârlău, județul Covasna" prin Programul national de investitii "Anghel Saligny"
2022-02-09 18 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.74/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție "Poduri și punți pietonale peste pârâul Dobârlăiaș și afluenții săi, comuna Dobârlău, județul Covasna" prin Programul national de investitii "Anghel Saligny"
2022-03-04 19 Hotărâre privind aprobarea înființării unei activități finanțate integral din venituri proprii pe lângă Școala Gimnazială Dobârlău
2022-03-04 20 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.13/09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău pentru anul 2022
2022-03-04 21 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2022
2022-03-04 22 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant si a unui supleant din partea Consiliului Local al comunei Dobârlău în comisia de evaluare a probei interviu pentru ocuparea functiei vacante de director din unitatea de învățământ preuniveristar de stat –Scoala Gimnaziala Dobârlău
2022-03-31 24 Hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a comunei Dobârlău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV"
2022-03-31 25 Hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Dobârlău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV"
2022-03-31 26 Hotărâre privind stabilirea contributiei lunare a Consiliului Local al comunei Dobârlău, a persoanelor adulte cu dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Covasna, pe anul 2022
2022-03-31 27 Hotărâre privind aprobarea Contractului-model care se va incheia intre Judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna si comuna Dobârlău prin Consiliul Local pentru cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, pe anul 2022
2022-03-31 28 Hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al anului 2021
2022-03-31 30 Hotărâre privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie "Reabilitare, extindere și modernizare sediu Primăria Dobârlău, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, județul Covasna", după încheierea contractelor de achiziție publică
2022-03-31 31 Hotărâre privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Dobârlău, comuna Dobârlău, județul Covasna", după încheierea contractelor de achiziție publică
2022-03-31 32 Hotărâre privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare și extindere grădinița Dobârlău, comuna Dobârlău, județul Covasna", după încheierea contractelor de achiziție publică
2022-03-31 33 Hotărâre privind solicitarea includerii unor suprafețe, pășuni împădurite, aflate în proprietatea privată a comunei Dobârlău, în fondul forestier național și aprobarea întocmirii unui amenajament silvic
2022-04-01 34 Hotărâre privind aprobarea accesării finantării programului PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 precum și acordarea unui mandat special primarului comunei Dobârlău
2022-04-01 35 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finantare cu titlul "Cresterea eficientei energetice pentru blocul de locuinte situat în sat Dobârlău, comuna Dobârlău, Nr. 52, jud. Covasna", în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului
2022-04-26 36 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între comuna Dobârlău și comuna Chichiș, în vederea includerii în Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" a obiectivului "Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Dobârlău și Chichiș, județul Covasna"
2022-04-26 37 Hotărâre privind aprobarea depunerii solicitării de finanțare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiție "Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Dobârlău și Chichiș, județul Covasna"
2022-04-26 38 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada mai - iulie 2022
2022-04-26 39 Hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023
2022-04-26 40 Hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetară pe trimestrul I al anului 2022
2022-04-26 41 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri aflate în domeniul public al comunei Dobârlău
2022-05-18 42 Hotărâre privind aprobarea proiectului "Implementare sisteme inteligente de monitorizare și dotarea cu mobilier inteligent a spațiului public din comuna Dobârlău, județul Covasna" și depunerea acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. PNRR/2022/C10. Componenta C10 – Fondul Local. Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC. Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local
2022-05-18 43 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2022
2022-06-16 44 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2022
2022-06-16 45 Hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern
2022-06-16 46 Hotărâre privind modificarea valorii Contractului de lucrări nr.450//20.01.2022 aferent obiectivului de investiție "Reabilitare, modernizare și extindere sediu Primăria Dobârlău, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, județul Covasna"
2022-07-08 47 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2022
2022-07-08 48 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada august - octombrie 2022
2022-07-08 49 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a spatiului comercial , în suprafata de 44,30 mp, amplasat în imobilul cu nr.1 din localitatea Mărcuș , comuna Dobârlău , judetul Covasna înscris în CF nr.26111-C1-U1 Dobârlău , nr. cad 26111-C1- U1 Dobârlău
2022-07-08 50 Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru restul de executat și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiție "Demolare școală și construire imobil nou, Școală primară sat Valea Dobârlăului, comuna Dobârlău, județul Covasna"
2022-07-08 51 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF cu elemente de DALI – reactualizat) pentru obiectivul de investiție "Reabilitare, modernizare și extindere Scoală Primară sat Mărcuș, comuna Dobârlău, județul Covasna"
2022-07-08 52 Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferenți obiectivului de investiție "Reabilitare, modernizare și extindere Scoală Primară sat Mărcuș, comuna Dobârlău, județul Covasna", conform Legii nr.176/2022
2022-07-18 53 Hotărâre privind acordarea unui mandat special primarului comunei Dobârlău
2022-07-26 54 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2022
2022-07-26 55 Hotărâre privind organizarea evenimentului "Ziua comunei Dobârlău"
2022-07-26 56 Hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetară pe trimestrul II al anului 2022
2022-07-26 57 Hotărâre privind aprobarea modificării valorii contractului de lucrări nr. 1202/21.02.2022 aferent obiectivului de investiție "Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Dobârlău, comuna Dobârlău, județul Covasna"