CATEGORII DE DOCUMENTE PRODUSE / GESTIONATE CONFORM LEGII

Informaţiile publice care se comunică din oficiu1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Comunei Dobârlău şi a Consiliului Local al Comunei Dobârlău
2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe ale autorităţii publice locale.
3. Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice
4. Coordonatele de contact ale primăriei, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresă de e-mail şi adresa paginii de Internet
5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
6. Programele şi strategiile proprii
7. Lista cuprinzând documentele de interes public
8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
10. Declaraţiile de avere ale funcţionarilor publici din cadrul primăriei
11. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Dobârlău, componenţa nominală şi apartenenţa politică şi componenţa comisiilor de specialitate
12. Dispoziţiile primarului cu privire la stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Local
13. Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, însoţite de rapoartele de specialitate şi întreaga documentaţie aferentă
14. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Comunei
15. Rapoartele anuale de activitate ale primarului, viceprimarilor şi consilierilor locali, precum şi ale comisiilor de specialitate
16. Raportul anual al primarului privind starea economică, socială şi de mediu a Comunei Dobârlău
17. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dobârlău
18. Procesele verbale ale şedinţelor consiliului local
19. Programul/planul anual al achiziţiilor şi investiţiilor publice
20. Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise
21. Liste de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor
22. Lista de achiziţii publice servicii şi lucrări

Documentele de interes public produse şi/sau gestionate conform legii altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu


1. Dispoziţiile emise de Primarul Comunei Dobârlău
2. Lista proceselor verbale de constatare a contravenţiilor
3. Documentele privind repartizarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă, precum şi cu privire la închirierea ori concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
4. Documentele referitoare la propunerile cetăţenilor, activităţile Comitetului Consultativ Cetăţenesc şi a Consiliului pentru transparenţă locală
5. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurileurbanistice de detaliu, planurile de situaţie, amplasamente cu mobilier stradal şi construcţii provizorii
6. Documentaţiile cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza autorizaţiilor de construire/desfiinţare (se consultă exclusiv la sediul Primăriei Comunei Dobârlău sala de audienţe numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora)
7. Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor şi alte asemenea
8. Evidenţa dosarelor de: tutelă, curatelă, asistenţa bolnavilor, asistenţa bolnavilor, asistenţa socială a persoanei vârstice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale
9. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activităţile şi locurile în care se prestează munca în folosul comunităţii, prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social
10. Lista de achiziţii publice servicii şi lucrări
11. Dosarul achiziţiei publice, exclusiv documentele care conţin informaţii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii
12. Rapoarte privind contractele de achiziţii publice atribuite
13. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
14. Nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilităţile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetăţeni, informaţii care privesc aplicarea Legii nr.571/2003, modificată şi completată, privind Codul Fiscal
15. Relaţii de Colaborare sau Parteneriat cu autorităţile publice, precum şi cu alte instituţii din ţară şi din străinătate; înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate, programe ale unor vizite bilaterale
16. Lista certificatelor de producător eliberate
17. Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăşurată pe teritoriul Comunei Dobârlău
18. Relaţii cu O.N.G.-uri, programe şi colaborări
19. Informaţii despre programele cu finanţare externă
20. Registrele agricole
21. Actele care stau la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate
22. Raportul semestrial privind activitatea desfăşurată, în condiţiile Legii nr. 448/2006 republicată, de către asistenţii personali din comună 23. Evidenţa dosarelor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a beneficiarilor de indemnizaţie lunară
24. Evidenţa dosarelor de alocaţie familială complementară, alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală şi a beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, gaze naturale şi energie termică
25. Lista beneficiarilor de prestaţii sociale

Documentele emise şi/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Comunei Dobârlău care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public

1. Documentele cu caracter personal care însoţesc hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului
2. Documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei cum ar fi acte şi certificate de naştere, de căsătorie, de deces, precum şi copii ale acestora, dosare de căsătorie, menţiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei şi alte asemenea cu excepţia situaţiilor statistice referitoare la actele şi faptele de stare civilă înregistrate la nivelul comunei
3. Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum şi documentele care au stat la baza eliberării acestora
4. Dosarele de schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a naşterii, moarte prezumată
5. Prelucrări de date cu caracter personal, fără consimţământul persoanei vizate
6. Procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
7. Cererile, petiţiile precum şi reclamaţiile şi sesizările adresate Primăriei Comunei Dobârlău şi a Consiliului Local, fără acordul semnatarilor
8. Informaţii cu privire la impozitele şi taxele locale, alte obligaţii ale plătitorilor, care ţin de păstrarea secretului fiscal
9. Informaţii primite de la bănci, organe de poliţie, instituţii care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidenţial
10. Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecţiei civile nr.481/2004 precum şi documentele comitetului pentru situaţii de urgenţă, întocmite în baza actelor normative în vigoare
11. Documentele cu caracter militar care se întocmesc în baza HGR nr.25/1996
12. Documentele care se întocmesc în baza Legii nr.132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestări servicii în interes public
13. Planul de protecţie civilă al Comunei Dobârlău
14. Contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conţin clauze de confidenţialitate
15. Rapoartele de audit intern şi procesele verbale de control
16. Documentele care privesc persoane fizice, aflate în dosarele Direcţiei Juridice, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti ori care au făcut obiectul unor dosare soluţionate definitiv şi irevocabil de către acestea
17. Dosarele aflate pe rolurile instanţelor de judecată şi documentele ce le compun în care Instituţia Primarului, Consiliul Local sau una din instituţiile subordonate este parte
18. Informaţii privind datele personale ale salariaţilor din aparatul de specialitate al Primariei Comunei Dobârlău, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel
19. Documente conţinute în dosarul achiziţiei publice care conţin informaţii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii
20. Sesizările şi documentele comisiei de disciplină; informaţiile privind procedura disciplinară şi cele rezultate din cercetarea administrativă, cu excepţia raportului privind propunerea de sancţionare
21. Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
22. Alte documente cu caracter personal sau prelucrări de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă