Hotărâri ale Consiliului Local și anexe

<< Vezi Hotărârile din 2018

Procese verbale

Data sedintei Descriere Document
2019-01-09 Proces Verbal 09.01.2019
2019-01-31 Proces Verbal 31.01.2019
2019-02-28 Proces Verbal 28.02.2019
2019-03-28 Proces Verbal 28.03.2019
2019-04-18 Proces Verbal 18.04.2019
2019-04-25 Proces Verbal 25.04.2019
2019-05-15 Proces Verbal 15.05.2019

Hotărâri

Data sedintei Numar hotarare Descriere Document
2019-01-09 1 Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău, pe anul 2018
2019-01-09 2 Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
2019-01-09 3 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dobârlău şi din serviciile publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Dobârlău, pe anul 2019
2019-01-31 4 Hotărâre privind organizarea Întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate cetatenilor de către consilierii locali ai comunei Dobârlău, În perioada ianuarie - decembrie 2019
2019-01-31 5 Hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2019 cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare
2019-01-31 6 Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri privind buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a comunei Dobârlău pe anul 2019
2019-01-31 7 Hotărâre privind modificarea art.9 din Anexa la BCL nr.99/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Dobârlău, judeţul Covasna
2019-01-31 8 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ "Zonă locuinţe" Valea Dobârlăului, investitor Gavriliuc Constantin şi Gavriliuc Eva Magdalena
2019-01-31 9 Hotărâre privind desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru execuţie lucrări în cadrul proiectului "Constructii hidroedilitare alimentare cu apă a localităţii Mărcuş, comuna Dobârlău, judeţul Covasna, canalizare menajeră şi staţie de epurare a localităţilor Dobârlău şi Mărcuş, comuna Dobârlău, judeţul Covasna"
2019-01-31 10 Hotărâre privind a probarea Închirierii prin licitaţie publică, În condiţiile legii, a suprafeţei de 17,51 mp situat În imobilul din Dobârlău nr.237/A, precum si a suprafetei de 44,40 mp din imobilul din sat Mărcuş nr.1, aparţinând domeniului public al comunei Dobârlău
2019-02-28 11 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada martie - mai 2019
2019-02-28 12 Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de Învăţământ preuniversitar de stat în comuna Dobârlău pentru anul şcolar 2019- 2020
2019-02-28 13 Hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2018
2019-02-28 14 Hotărâre privind stabilirea contributiei lunare a Consiliului Local al comunei Dobârlău, a persoanelor adulte cu dizabilităţi precum şi a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2019
2019-02-28 15 Hotărâre privind aprobarea Contractului-model care se va incheia intre Judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna si comuna Dobârlău prin Consiliul Local pentru cofinanţarea serviciilor sociale acordate în cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, pe anul 2019
2019-02-28 16 Hotărâre privind modificarea HCL nr.2/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019
2019-02-28 17 Hotărâre privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie "Modernizarea drumului comunal DC 15, km 0+000- 4+500 din Comuma Dobârlău, judeţul Covasna" conform OUG nr.114/2018
2019-02-28 18 Hotărâre privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie "Modernizare DC 27 A, km 0+000 - 1+700, sat Lunca Mărcuşului, comuna Dobârlău, judetul Covasna", după încheierea contractelor de achiziţie publică
2019-02-28 19 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi la finalizarea lurrărilor pentru obiectivul de investiţie "Pod peste pârâul Finişoara pe drum comunal, comuna Dobârlău, judeţul Covasna"
2019-02-28 20 Hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu, acordate la nivelul comunei Dobârlău, judeţul Covasna
2019-03-28 21 Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Domboş Gheorghe
2019-03-28 22 Hotărâre privind validarea unui consilier local În cadrul Consiliului Local al comunei Dobârlău
2019-03-28 23 Hotărâre privind modificarea HCL nr.47/2016 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Dobârlău
2019-03-28 25 Hotărâre privind revocarea HCL nr.10/2019 privind aprobarea Închirierii prin licitaţie publică, În condiţiile legii, a suprafeţei de 17,51 mp situat în imobilul din Dobârlău nr.237/A, precum si a supra fetei de 44,40 mp din imobilul din sat Mărcuş nr.1, aparţinând domeniului public al comunei Dobârlău
2019-03-28 26 Hotărâre privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie „Demolare punte pietonală şi construire punte pietonală nouă peste pârâul Dobârlăiaş, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, judeţul Covasna", după Încheierea contractelor de achiziţie publică
2019-03-28 27 Hotărâre privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de executie lucrări pentrn proiectul " Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Primară sat Mărcuş, comuna Dobârlău , judetul Covasna'', aprobarea aplicarii procedurii simplificate, varianta online, precum si desemnarea Comisiei de evaluare şi a experţilor cooptaţi
2019-03-28 28 Hotărâre privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de executie lucrări pentru pro iectul "Demolare şcoală şi construire imobil nou Şcoala Primară sat Valea Dobârlăului, comuna Dobârlău, judetul Covasna", aprobarea aplicarii procedurii simplificate, varianta online, precum si desemnarea Comisiei de evaluare şi a experţilor cooptaţi
2019-03-28 29 Hotărâre privind modificarea HCL nr.20129.02.2016 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dobârlău, modificată prin HCL nr.50/2016
2019-03-28 30 Hotărâre privind trecerea din domeniul public În domeniul privat al comunei Dobârlău a imobilului "Grajd comunal Mărcuş"
2019-04-18 31 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău pentru anul 2019
2019-04-18 32 Hotărâre privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Primară sat Mărcuş, comuna Dobârlău, judetul Covasna"
2019-04-18 33 Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico - economici (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii "Refacerea efectelor calamităţilor din 30.06.2018-01.07.2018 Refacerea drumurilor comunale DC15, DClSA, DC27 A, 8 km drumuri interioare şi a 7 podeţe Comuna Dobârlău Judetul Covasna", etapa ll
2019-04-18 34 Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dobârlău pe anul 2019
2019-04-18 37 Hotărâre privind aprobarea documentatiei de atribuire şi a documentelor suport aferente procedurii de atribuire a contractului de lucrări" Construire pod peste pârâul Oobârlăiaş şi drum de acces din DCIS Dobârlău, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, judeţul Covasna", aprobarea aplicării procedurii de atribuire- procedură simplificată, varianta online precum şi desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor şi a experţilor cooptaţi
2019-04-18 38 Hotărâre privind aprobarea documentatiei de atribuire şi a documentelor suport aferente procedurii de atribuire a contractului de lucrări "Demolare şi construire pod peste pârâul Dobârlăiaş, zona La Bobeş, sat Lunca Mărcuşului, comuna Dobârlău, judeţul Covasna", aprobarea aplicării procedurii de atribuire - procedură simplificată, varianta online precum şi desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor şi a experţilor cooptaţi
2019-04-18 39 Hotărâre privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie "Demolare şcoală şi construire imobil nou Şcoala Primară sat Valea Dobârlăului, comuna Dobârlău, judetul Covasna"
2019-04-18 40 Hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetară pe trimestrul I al anului 2019
2019-04-18 41 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada iunie - august 2019
2019-04-18 42 Hotărâre privind ratificarea Dispozitiei nr. 91 din 06 mai 2019 a primarului comunei Dobârlău privind majorarea bugetului local al comunei Dobârlău pe anul 2019
2019-04-18 43 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 30/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Dobârlău a imobilului "Grajd comunal Mărcuş"
2019-04-18 44 Hotărâre privind aprobarea Încheierii unui Acord de parteneriat Între UAT Comuna Dobârlău, judeţul Covasna, UAT Comuna Prejmer judeţul Braşov, Şcoala Gimnazială Prejmer, Şcoala Gimnazială Dobârlău şi BENTE AID Norvegia pentru implementarea proiectului "Servicii integrate pentru incluziunea copiilor şi tinerilor în situaţii de risc din comunele Dobârlău şi Prejmer", proiect finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 prin Programul de dezvoltare locală
2019-06-13 50 Hotărâre privind aprobarea documentatiei şi a documentelor suport aferente procedurii de atribuire a contractului de proiectare şi de executie de lucrări pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Gimanazială Dobârlău, comuna Dobârlău, judetul Covasna", aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online, precum şi desemnarea Comisiei de evaluare şi a experţilor cooptaţi
2019-06-13 51 Hotărâre privind abrogarea HCL nr. 18/2005 privind includerea drumurilor forestiere în domeniul public al comunei
2019-06-13 52 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Dobârlău a unor suprafete de teren
2019-06-13 53 Hotărâre privind aprobarea valorificării unei cantităti de 400 mst lemn de foc către alţi solicitanţi
2019-06-13 54 Hotărâre privind abrogarea HCL nr. 26/2019 privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie „Demolare punte pietonală şi construire punte pietonală nouă peste pârâul Dobârlăiaş, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, judeţul Covasna", după încheierea contractelor de achiziţie publică
2019-06-13 55 Hotărâre privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie „Demolare punte pietonală şi construire punte pietonală nouă peste pârâul Dobârlăiaş, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, judeţul Covasna"
2019-06-13 56 Hotărâre privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie "Demolare şi construire pod peste pârâul Dobârlăiaş, zona La Bobeş, sat Lunca Mărcuşului, comuna Dobârlău, judeţul Covasna"