Hotărâri ale Consiliului Local și anexe

<< Vezi Hotărârile din 2019

Procese verbale

Data sedintei Descriere Document
2020-06-30 Proces Verbal 30.06.2020
2020-07-31 Proces Verbal 31.07.2020
2020-08-21 Proces Verbal 21.08.2020
2020-08-31 Proces Verbal 31.08.2020

Hotărâri

Data sedintei Numar hotarare Descriere Document
2019-01-10 1 Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare și a secțiunii de funcționare a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău, pe anul 2019
2019-01-30 2 Hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare pentru membrii Consiliului local al comunei Dobârlău
2019-01-30 3 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dobârlău și din serviciile publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Dobârlău, pentru anul 2020
2019-01-30 4 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat în comuna Dobârlău pentru anul scolar 2020 - 2021
2019-01-30 5 Hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate cetățenilor de către consilierii locali ai comunei Dobârlău, în perioada ianuarie - mai 2020
2019-01-30 6 Hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.
2019-01-30 7 Hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2020 cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare
2019-01-30 8 Hotărâre privind rectificarea art.1 alin.(1) din HCL nr.61/20.09.2018 privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investiție”Modernizarea drumului comunal DC15, km 0+000 – 4+500 din Comuna Dobârlău, județul Covasna”, după încheierea contractrelor de achiziție publică
2019-01-30 9 Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr.38/2019 privind aprobarea documentatiei de atribuire și a documentelor suport aferente procedurii de atribuire a contractului de lucrări “ Demolare și construire pod peste pârâul Dobârlăiaș, zona La Bobeș, sat Lunca Mărcușului, comuna Dobârlău, județul Covasna”, aprobarea aplicării procedurii de atribuire – procedură simplificată, varianta online precum şi desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor şi a experţilor cooptaţi, modificată prin HCL nr.61/2019
2019-01-30 10 Hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a comunei Dobârlău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Judetul Covasna ” începând cu anul 2020
2019-01-30 11 Hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a comunei Dobârlău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” AQUACOV”
2019-02-14 12 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău pentru anul 2020
2019-02-27 13 Hotărâre privind stabilirea contributiei lunare a Consiliului Local al comunei Dobârlău, a persoanelor adulte cu dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Covasna, pe anul 2020
2019-02-27 14 Hotărâre privind aprobarea Contractului-model care se va incheia intre Judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna si comuna Dobârlău prin Consiliul Local pentru cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, pe anul 2020
2019-02-27 15 Hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb între imobil-teren proprietatea privată a comunei Dobârlău și imobil -teren proprietatea privată a dl.Comșa Cristian
2019-04-14 15 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada martie - mai 2020
2019-04-14 17 Hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Dobârlău, județul Covasna, revizuit prin HCL nr.84/29.10.2019
2019-04-14 18 Hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2019
2019-04-30 19 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2019-04-30 20 Hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetară pe trimestrul I al anului 2020
2019-04-30 21 Hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitie „ Demolare și construire pod peste pârâul Dobârlăiaș, zona La Bobeș, sat Lunca Mărcușului, comuna Dobârlău, județul Covasna”
2019-04-30 22 Hotărâre privind modificare articolului II din HCL nr. 61/26.06.2019 privind modificarea HCL nr.38/2019 privind aprobarea documentației de atribuire și a documentelor suport aferente procedurii de atribuire a contractului de lucrări ” Demolare și construire pod peste pârâul Dobârlăiaș, zona La Bobeș, sat Lunca Mărcușului, comuna Dobârlău, județul Covasna”, aprobarea aplicării procedurii de atribuire – procedură simplificată, varianta online precum și desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor și a experților cooptați
2019-04-30 23 Hotărâre privind aprobarea valorificării unei cantităti de 1000 mc lemn de foc către alți solicitanți
2019-05-27 24 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2019-05-27 25 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru perioada iunie - august 2020
2019-05-27 26 Hotărâre privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
2019-05-27 27 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2020
2019-05-27 28 Hotărâre privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie „Demolare punte pietonală și construire punte pietonală nouă peste pârâul Dobârlăiaș, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, județul Covasna”
2019-05-27 29 Hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a comunei Dobârlău către Asociația Comunelor din România
2019-05-27 30 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Dobârlău
2019-06-30 31 Hotărâre privind completarea HCL nr.28/27.05.2020 privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie „Demolare punte pietonală şi construire punte pietonală nouă peste pârâul Dobârlăiaş, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, judeţul Covasna"
2019-06-30 32 Hotărâre privind declararea de utilitate publică locală a obiectivului de investiţii " Construcţii hidroedilitare alimentare cu apă a localităţii Mărcuş, comuna Dobârlău, judeţ Covasna, Canalizare menajeră şi staţie de epurare a localităţilor Dobârlău şi Mărcuş, comune Dobârlău, judeţ Covasna"
2019-06-30 33 Hotărâre privind scoaterea definitivă din Fondul Naţional Forestier, cu compensare, a suprafeţei de 9721 mp pentru realizarea obiectivului de investiţie " Alimentare cu apă a localităţii Mărcuş, comuna Dpbârlăuu, judeţ Covasna" din cadrul proiectului "Construcţii hidroedilitare alimentare cu apă a localităţii Mărcuş, comuna Dobârlău, judeţ Covasna, Canalizare menajeră şi staţie de epurare a localităţilor Dobârlău şi Mărcuş, comuna Dobârlău, judeţ Covasna "
2019-06-30 35 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei d-lui Lungu Nicolae cu domiciliul în sat Dobârlău nr.275, comuna Dobârlău, în vederea refacerii gospodăriei distruse în urma unui incendiu
2019-07-31 36 Hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetară pe trimestrul II al anului 2020
2019-07-31 37 Hotărâre privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie „ Demolare şi construire pod peste pârâul Dobârlăiaş, zona La Bobeş, sat Lunca Mărcuşului, comuna Dobârlău, judeţul Covasna", după încheierea contractelor de achiziţie publică
2019-07-31 38 Hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Covasna
2019-08-21 39 Hotărâre privind rectificarea bugeţului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2020
2019-08-21 41 Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Dobârlău la Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, program finanţat prin Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
2019-08-21 42 Hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelel-etapa I" - Sistem de avertizare - alarmare a populaţiei din aval de baraje, dezvoltat de către Administraţia Naţională "Apele Romane", a unui imobil pentru amplasarea sirenei S OT 079
2019-08-21 44 Hotărâre privind reactualizarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de interventie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Reabilitare, modernizare şi extindere grădiniţă sat Dobârlău, comuna Dobârlău, judetul Covasna"
2019-08-31 45 Hotărâre privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie "Construire pod peste pârâul Dobârlăiaş şi drum de acces din DClS Dobârlău, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, judeţul Covasna" , la finalizarea lucrărilor de execuţie
2019-08-31 46 Hotărâre privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Dobârlău şi aprobarea Nomenclatorului stradal
2019-09-22 47 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2019-09-22 48 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2020