Hotărâri Consilul Local Dobârlău

Nr. Data Descriere Document
02 12.02.2015 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău pentru anul 2015.
06 29.01.2016 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău.
08 29.01.2016 Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților preuniversitar de stat în comuna Dobârlău pentru anul 2016/2017.
09 29.01.2016 Hotărâre privind aprobarea organigramei si ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Dobârlău pe anul 2015.
10 29.01.2016 Hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura in anul 2016 cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare.
11 29.01.2016 Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri privind buna gospodărire, întreținere și înfrumusețare a comunei Dobârlău.
28 31.03.2016 Hotărâre privind închirierea prin licitatie publică a pășunilor proprietate privată a comunei Dobârlău.
42 22.06.2016 Hotărâre privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Localal comunei Dobârlău
43 22.06.2016 Hotărâre privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor din Consiliul local al comunei Dobârlău
44 22.06.2016 Hotărâre privind declararea Consiliului local al comunei Dobârlău ca legal constituit
45 22.06.2016 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședința
46 22.06.2016 Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Dobârlău
47 22.06.2016 Hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Dobârlău
48 21.07.2016 Hotărâre privind organizarea intalniri cu cetatenii si programul audientelor acordate cetatenilor de catre consilierii locali ai comunei Dobârlău
49 21.07.2016 Hotărâre privind desemnarea reperezentantilor Consiliului local Dobârlău in consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Dobârlău
50 21.07.2016 Hotărâre privind actualizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Dobârlău
51 21.07.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul II al anului 2016
52 21.07.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău
66 29.09.2016 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
67 29.09.2016 Hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local Floroiu Ioan
68 29.09.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.42/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliu Local al comunei Dobârlău
69 29.09.2016 Hotărâre privind validarea unui consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Dobârlău
70 29.09.2016 Hotărâre privind modificarea HCL nr.47/2016 privind organiyarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Dobârlău
71 29.09.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2016
72 29.09.2016 Hotărâre privind aprobarea transformării lemnului de lucru in lemn de foc şi stabilirea preţului la lemnul de foc rezultat din exploatare APV-ului nr.979087 Petca, APV-ului nr.998585 Mărcuş şi APV-ului nr.998682 Mărcuş
73 19.10.2016 Hotărâre privind modoficarea si completarea HCL nr.57/2016 privind modificarea organigramei
74 19.10.2016 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei pentru anul 2017
75 19.10.2016 Hotărâre privind aprobarea modificari Contractului de asociere, a Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara
76 19.10.2016 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizarea drumului comunal DC 15
78 03.11.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
Anexa 78 03.11.2016 Anexa privind rectificarea bugetului de venituri
79 23.11.2016 Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2016 - februarie 2017
80 23.11.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul III al anului 2016
Anexa 80 23.11.2016 Anexa la HCL nr.80 din 23.11.2016 cont executie trimestru III - venituri
Anexa 80 23.11.2016 Anexa la HCL nr.80 din 23.11.2016 cont executie trimestrul III - cheltuieli
81 23.11.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobarlau pe anul 2016
Anexa 81 23.11.2016 Anexa la HCL nr.81 din 23.11.2016 rectificare
Anexa 81 23.11.2016 Anexa la HCL nr.81 din 23.11.2016 program ivestitii
82 23.11.2016 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii
83 23.11.2016 Hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.67/2016 prin care se ia act de demisia consilierului local Floroiu Ioan
84 23.11.2016 Hotărâre privind revocare art.2 din HCL nr.69/2016 privind validarea unui consilier local in cadrul Coniliului Local.
85 23.11.2016 Hotărâre privind aprobarea studiului de fizabilitate(reactualizare)
86 07.12.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobarlau
Anexa 86 07.12.2016 Anexa la HCL nr.86 din 07.12.2016 rectificare
87 22.12.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobarlau pe anul 2016
Anexa 87 22.12.2016 Anexa la HCL nr.87 din 22.12.2016 rectificare